algemene leverings voorwaarden FEDERATIE VAN TECHNOLOGIEBRANCHES

Uitgegeven door de Vereniging FHI, federatie van technologiebranches, gevestigd te Amersfoort, verder te noemen de Vereniging, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 22 december 1998, nummer 429 /1998, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eemland te Amersfoort op 20 november 1998. Auteursrechten op deze Voorwaarden worden uitdrukkelijk voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE TECHNOLOGIEBRANCHES

FHI, Federatie van technologiebranches is de koepelorganisatie voor alle bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het aanbieden en toepassen van technologie in de industrie en de gezondheidszorg. Deze bedrijven zijn bij FHI ingedeeld in vier branches:

• Industriële Automatisering (IA)
• Industriële Elektronica (IE)
• Laboratorium Technologie (LT)
• Medische Technologie (MT)

Gelieerd aan de vier branches zijn er binnen FHI diverse samenwerkingsverbanden. De Development Club (Vereniging van Onafhankelijke Productontwikkelingsbedrijven) en de VLW (Vereniging Nederlandse Leveranciers van Weeginstrumenten) zijn de omvangrijkste samenwerkingsverbanden binnen FHI, met een eigen verenigingsstatus.

FHI behartigt de collectieve en individuele belangen van de aangesloten bedrijven. In totaal zijn dat er zo’n 800. Gezamenlijk bieden deze bedrijven werkgelegenheid aan ongeveer 33.000 mensen, waarvan de meeste gekarakteriseerd kunnen worden als ‘technische dienstverleners’. De gezamenlijke omzet bedraagt 13 miljard gulden per jaar. De leden van FHI zijn overwegend handelsgeoriënteerde bedrijven die technologische producten en diensten leveren, afkomstig van (buitenlandse) producenten.

FHI ondersteunt de technologie- en productmarketing van haar leden op verschillende manieren. De ondersteuning vindt vooral plaats op brancheniveau, onder andere door het organiseren van eigen vakbeurzen, gerichte technologie-marketingactiviteiten, incidentele en periodieke congressen, seminars en technologiedagen. Daarnaast is FHI sinds juni 2000 actief op internet met haar omvangrijke database TechnoBase: www.technobase.nl. Hierin zijn de gegevens van bijna tweeduizend technologiebedrijven opgeslagen en bedrijven kunnen er hun productenpakket op plaatsen in de vorm van een e-commerce-module. De leden ondervinden ook steun van FHI in de dagelijkse bedrijfsvoering. Een uitgebreid pakket aan diensten is beschikbaar: van algemene leverings- en inkoopvoorwaarden tot individuele juridische bijstand via FHI Legal Services; van een collectieve autoverzekering tot een verzekeringspakket voor ondernemers in de verschillende branches; van salarisenquêtes en financiële rapporten tot raamovereenkomsten met arbo-diensten.

De organisatie van FHI is door de jaren heen duidelijk gegroeid. De terugtredende en deregulerende overheid, nationaal en Europees, doet een steeds zwaarder beroep op het zelfregulerend vermogen van het bedrijfsleven. De wettelijke kaders die de overheid stelt, maken een gezamenlijke aanpak door de bedrijven noodzakelijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn ISO, CEmarkering, de reparatie van het WAO-gat, PEMBA, verlofregelingen en uiteraard het verpakkingsconvenant. FHI zorgt voor die gezamenlijke aanpak en informeert de individuele bedrijven daarover. Daarvoor is veel informeel en formeel overleg nodig met ministeries en andere organisaties.

3 INHOUD A. OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING. 1. Algemeen 5 2. Aanbiedingen 5 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst 6 4. Prijzen 7 5. Risico 8 6. Levering en levertijd

8 7. Transport en verkapping 9 8. Emballage 10 9. Overmacht (niet toerekenbare Tekortkoming) 10 10. Garantie/Service 11 11. Retentierecht 13 12. Aansprakelijkheid 13 13. Reclames 14 14. Vergunningen e.d. 15 15. Intellectuele eigendomsrechten 16 16. Eigendomsvoorbehoud 16 17. Betaling

17 18. Verzuim; rente en kosten 18 19. Beëindiging overeenkomst 18 20. Annulering door Wederpartij 19 21. Wijzigingen in overeenkomst 19 22. Titels van de artikelen 19 23. Toepasselijk recht; geschillen 19 24. Geldigheid 20 B. BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN MONTAGES/INSTALLATIEWERK. 25. Algemeen 21 26. (Op)levering 21 27. Omvang van de werkzaamheden 22 28. Meer-/minderwerk 23 29. Garantie/aansprakelijkheid 24 30. Reclames 25 31. Betaling 25 C. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREKKING HEBBENDE OP SOFTWARE, ADVISERING EN COMPUTERSERVICE 32 Algemeen 26 33 Ontwikkeling van specifieke programmatuur 27 34 Standaardpakket 29 35 Advisering 31 4 A. OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING.

1. Algemeen.

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: - Voorwaarden (met hoofdletter V geschreven): de onderhavige Algemene Voorwaarden; - Leverancier (met hoofdletter L geschreven): ieder lid van een bij de Vereniging aangesloten branche-organisatie door of namens wie deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan wel door of namens wie deze Voorwaarden op duidelijk kenbare en juiste wijze worden of zijn toegepast, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s); - Wederpartij (met hoofdletter W geschreven): iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit die met een Leverancier een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens een Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van wie door of namens een Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens een Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht.

1.2 Alle door of namens de Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door de Leverancier en de Wederpartij overeengekomen.

1.3 Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn genaamd en welke vorm deze ook mochten hebben, daaronder mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Wederpartij of welke door de Wederpartij mochten worden gehanteerd, en de toepasselijkheid van zulke andere algemene voorwaarden wordt door de Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aanvaarding van een door of namens de Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst met de Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens de Leverancier gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens de Leverancier verrichte diensten aanvaardt de Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit Artikel bedoeld is uitgesloten, en doet voor zover relevant de Wederpartij afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen.

2.1 Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 5 2.2 Door of namens de Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. De Leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema’s e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële of intellectuele eigendom van de Leverancier. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier enig materiaal of enige gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door de Wederpartij in het kader van de aan de Leverancier verstrekte opdracht. Op eerste verzoek van de Leverancier, alsook indien de Wederpartij niet binnen de aanbiedingstermijn een overeenkomst sluit of deze annuleert, dient al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan de Leverancier te worden geretourneerd.

2.4 De Leverancier is gerechtigd om de kosten welke zijn gemaakt om een aanbieding te doen of offerte uit te brengen aan de Wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt gesloten.

2.5 Standdaarddocumentatie zoals onder anderen fabriekstekeningen, beschrijvingen, instructies en testcertificaten worden kosteloos verstrekt tenzij anders door de Leverancier wordt vermeld. Extra exemplaren van zulke standaarddocumenten en documenten die geen standaarddocumenten zijn worden aan de Wederpartij doorberekend.

2.6 Genoemde prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door de Leverancier.

3.2 Indien een aanbod of offerte gezien het bepaalde in Artikel 2.1 niet-vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de Wederpartij tijdig wordt geaccepteerd; in zo’n geval wordt de bevestiging van de opdracht of order of het bindende aanbod geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Een overeenkomst bindt de Leverancier alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging bedoeld in Artikel 3.1 is ondertekend door een of meer personen die gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, en overeenkomsten of aanvullingen en/of wijzigingen daarop of daarin, en afspraken, toezeggingen enz. gesloten, gemaakt of gedaan door een werknemer of werknemers van de Leverancier of door een vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon dan wel door een of meer andere personen die niet gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, dan wel welke niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt, zijn voor de Leverancier niet bindend.

3.4 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Wederpartij, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en op voorwaarde dat de reeds door de Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door de Wederpartij worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Wederpartij is de Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

3.5 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens de Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo’n geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6 Een overeenkomst met de Leverancier wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de leveranciers en overige contractspartners van de Leverancier hun verplichtingen tijdig en op de juiste wijze nakomen.

3.7 De Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, voordat van de zijde van de Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen dan wel die uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de Wederpartij te verlangen van voldoende zekerheid terzake van de tijdige voldoening door de Wederpartij aan diens betalingsverplichtingen en overige verplichtingen.

3.8 De Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4. Prijzen.

4.1 Behalve indien en voor zover een bindende geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: - gebaseerd op de ten tijde van aanbod of offerte respectievelijk (indien geen aanbod of offerte is gedaan) op de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, transportkosten, assurantiepremies en andere kosten; - gebaseerd op levering af-fabriek of af-magazijn van Leverancier; 7 - exclusief BTW, invoerrechten, en andere belastingen, heffingen en rechten; - exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; en - exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd.

4.3 Prijzen vermeld of overeengekomen vóór 1 januari 1999 zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, in Nederlandse guldens (NLG), en prijzen vermeld of overeengekomen op of na 1 januari 1999 zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, in Euro (EUR).

4.4 Prijzen worden telkens vermeld of overeengekomen onder voorbehoud van koerswijzigingen welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op de datum waarop de aanbieding of offerte werd gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op 100 wordt gesteld.

4.5 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen is de Leverancier gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan de Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld.

5. Risico.

5.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van de Leverancier verkocht en/of te leveren aan de Wederpartij gaat op de Wederpartij over: in geval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd; en in geval van andere goederen, op het moment van inlading van die goederen ten behoeve van het transport naar de Wederpartij of de door de Wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

5.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen, het vervoer (transport) en de montage, installatie, en inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor risico van de Wederpartij zijn.

6. Levering en levertijd.

6.1 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, en onverminderd het bepaalde in Artikel 4.2 van deze Voorwaarden, geschieden leveringen franco bedrijf (of huis) van de Wederpartij of andere door de Wederpartij tijdig opgegeven plaats. Voor orders of leveringen welke een bepaald bedrag niet te boven gaan, kan door de Leverancier aan de Wederpartij een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

6.2 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, en onverminderd hetgeen in Artikel 5. is bepaald omtrent de overgang van het risico, geldt als leveringstijdstip het moment dat de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien de Leverancier de goederen moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.

6.3 De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden de Wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

6.4 De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Wederpartij verplicht op de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het in Artikel 17. van deze Voorwaarden bepaalde.

6.5 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens de Leverancier bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat de Wederpartij bij niet-tijdige levering de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat de Leverancier in verzuim zal kunnen zijn.

6.6 De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

6.7 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is de Leverancier gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Wederpartij te factureren, en is de Leverancier voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan. In geval van nietafname of niet-afroepen door de Wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn zal de Leverancier naar keuze nakoming door de Wederpartij kunnen vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

7. Transport en verpakking.

7.1 De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Wederpartij aan de Leverancier zijn verstrekt, door de Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van de Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in Artikel 5.2 van deze Voorwaarden.

7.2 Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de Wederpartij de kosten hiervan vergoedt. De Leverancier is voorts gerechtigd te besluiten specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, ten aanzien waarvan partijen niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen, niet te honoreren.

7.3 De Leverancier is gerechtigd om in geval geleverde goederen een bepaalde, door de Leverancier vast te stellen factuurwaarde niet overschrijden, administratiekosten in rekening te brengen.

8. Emballage.

8.1 Slechts duurzame emballage, en mits in goede en bruikbare staat, kan door de Leverancier tegen kostprijsvergoeding worden teruggenomen, en alleen op voorwaarde dat deze emballage afzonderlijk op kostprijsbasis of de afleveringsdocumenten of op de factuur is vermeld.

8.2 Indien geretourneerde duurzame emballage als bedoeld in Artikel 8.1 in duidelijk minder goede staat verkeert dan toen de goederen waarvoor deze emballage is gebruikt of heeft gediend ter verzending naar de Wederpartij werden ingeladen, is de Leverancier gerechtigd de Wederpartij hiervoor een vergoeding te berekenen. De Wederpartij is niet gerechtigd om eenzijdig de waarde van de emballage dan wel enig ander bedrag terzake van de emballage in mindering te brengen op het aan de Leverancier verschuldigde.

9. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming).

9.1 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

9.2 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

9.3 Als ”overmacht” wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van de Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis de Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van de Leverancier ligt of waarop de Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storing in of 10 onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindprodukten; storing of vertraging in of van, of onderbreking of beëindiging van leverantie van onderdelen, reserveonderdelen en overige artikelen; elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millennium-probleem; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van de Leverancier (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten; ernstige ziekte, en ziekte met een epidemisch karakter.

9.4 Als ”overmacht” worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in Artikel 9.3.

9.5 Indien de Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn klanten of afnemers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle klanten en afnemers, is de Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke klanten en afnemers hij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

9.6 De Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens de Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

10. Garantie/Service.

10.1 Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert de Leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van de door de Leverancier geleverde goederen. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering (inclusief de eventuele ”zichtperiode”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantie voor door de Leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken). Voor producten die niet nieuw zijn geldt slechts een garantie indien en voor zover deze uitdrukkelijk is overeengekomen; ook op zo’n garantie zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behalve indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

10.2 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier, of wel hersteld, of wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de Leverancier en/of de fabrikant te wijten zijn aan konstruktiefouten of fouten in of tekortkomingen van gebruikte materialen waardoor de goederen voor de Wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.

10.3. Garantiewerk wordt in beginsel uitgevoerd binnen het bedrijf van de Leverancier (bijvoorbeeld op diens service-afdeling), en tijdens de normale werkuren. Garantiewerkzaamheden kunnen alleen dan buiten normale werkuren plaatsvinden indien er een afzonderlijk service-contract is afgesloten en alleen indien en voor zover dit uit dat service-contract voortvloeit.

10.4 De Leverancier is gerechtigd garantiewerkzaamheden buiten zijn eigen bedrijf te (laten) verrichten indien dit, ter beoordeling van de Leverancier, in het belang is van die werkzaamheden dan wel indien het verrichten van dergelijke werkzaamheden in het bedrijf van de Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is of niet wenselijk is.

10.5 Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de Leverancier te worden toegezonden. Indien de Leverancier buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te (laten) verrichten is de Leverancier gerechtigd de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen, alsmede de eventuele (bijzondere) kosten van transport, verpakking en verzekering en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur en -materialen.

10.6 Indien blijkt dat aan de Leverancier voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de Wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.

10.7 Alle garantie-aanspraken vervallen indien de Wederpartij zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, of indien in of ten aanzien van het geleverde een software-aanpassing heeft plaatsgevonden die niet door de Leverancier is geschied, of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor de Leverancier redelijkerwijs niet was te verwachten.

10.8 Gebreken welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van dan wel verband houden met het zogenaamde millennium-probleem ten aanzien van computers, halfgeleiderprodukten en software in de ruimste zin, vallen niet onder de garantie, en ten aanzien van dergelijke gebreken en de eventuele gevolgen daarvan bestaat dan ook geen enkele garantieaanspraak.

10.9 Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.

10.10 Niet-nakoming door de Wederpartij van een of meer van diens verplichtingen ontheft de Leverancier van zijn garantieverplichtingen.

10.11 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

11. Retentierecht.

11.1 Op alle goederen welke zich van of namens de Wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de Leverancier een retentierecht zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.

11.2 De Leverancier is gehouden de goederen bedoeld in Artikel 11.1 volgens goed koopmansgebruik te beheren of doen beheren, maar de Wederpartij zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of schade aan die goederen buiten schuld van de Leverancier, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de Wederpartij.

12. Aansprakelijkheid.

12.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (produkten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de Wederpartij dan wel enige derde, welke schade direkt of indirekt is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens de Leverancier geleverde zaak of geleverd goed dan wel direkt of indirekt is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of goed of opslag of bewaring daarvan, dan wel montage, installatie of inwerkingstelling van een dergelijke zaak of goed, en de Wederpartij vrijwaart de Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming van het elders in dit Artikel gestelde, is de Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direkt of indirekt veroorzaakt door: - onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objektieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan waarvan de Leverancier redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt; - onzorgvuldig gedrag van de Wederpartij, van het personeel van de Wederpartij of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van de Wederpartij; - inbreuk op enig octrooi, gebruiksmodel, merk, herkomstaanduiding, modelrecht, auteursrecht of naburig recht, recht op een halfgeleiderproduct of de topografie daarvan, recht op een database of andere gegevensverzameling, of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom of enig ander exclusief recht, of inbreuk op of schending van een licentie onder enig dergelijk recht, welke het direkt of indirekt gevolg is van gebruik en/of toepassing en/of openbaarmaking of verveelvoudiging van door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld beschrijvingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort.

12.2 Indien de Leverancier bij de montage en/of het bedrijfs-gereedmaken en/of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds geheel voor risico van de Wederpartij.

12.3 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade als bedoeld in Artikel 12.1 welke is veroorzaakt door of het gevolg is van enige door of namens de Leverancier verrichte dienst.

12.4 Ter zake van verstrekte adviezen is de Leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.

12.5 Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direkt veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed; zonodig verstrekt de Leverancier op verzoek van de Wederpartij informatie tot welk bedrag de Leverancier verzekerd is. Indien de Leverancier geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

12.6 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van de Leverancier of betaling door de Leverancier (met inachtneming van het in Artikel 12.5 bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Wederpartij de Leverancier uitdrukkelijk en volledig.

12.7 Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.

12.8 Ten aanzien van goederen welke de Leverancier van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens de Wederpartij, indien en voor zover de Leverancier zich daarop beroept.

13. Reclames.

13.1 Onverminderd het in Artikel 6.3 van deze Voorwaarden bepaalde, zullen eventuele reclames slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

13.2 In afwijking van het in Artikel 13.1 bepaalde, dient reclamering ten aanzien van goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan de Leverancier te worden bevestigd.

13.3 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven.

13.4 Reclames met betrekking tot een faktuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die faktuur bij de Leverancier te worden ingediend.

13.5 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een faktuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht dagen genoemd in Artikel 13.4 niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd zal geacht worden onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd.

13.6. Indien een reclame met betrekking tot het geleverde door de Leverancier gegrond wordt bevonden, is de Leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

13.7 Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover de Leverancier. 13.8 Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van de Leverancier.

14. Vergunningen e.d.

14.1 De Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door de Leverancier kunnen leveren van de verkochte goederen en voor het anderszins door de Leverancier kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zullen zijn verkregen; de kosten verbonden aan de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van de Wederpartij.

14.2 Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld in Artikel 14.1 zal worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) aan de zijde van de Wederpartij, en zal de Wederpartij niet ontslaan van enige van zijn verplichtingen tegenover de Leverancier, noch aanleiding kunnen zijn tot opschorting van de nakoming van enige verbintenis van de Wederpartij jegens de Leverancier.

14.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht worden veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld in Artikel 14.1, en de Wederpartij vrijwaart de Leverancier tegen aanspraken en vorderingen die verband houden met dergelijke schade.

15. Intellectuele eigendomsrechten.

15.1 De Wederpartij zal door of namens de Leverancier (bij)geleverde software in de ruimste zin, randapparatuur, technische gegevens, schakel- en/of werkschema’s, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden en op geen enkele wijze aan enige derde doorleveren, verkopen of ter beschikking stellen noch door enige derde doen gebruiken.

15.2 Indien onverhoopt mocht blijken dat een door de Leverancier aan de Wederpartij verkocht goed in Nederland inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en de Wederpartij te dier zake wordt aangesproken, is de Wederpartij verplicht de Leverancier daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen, en de Leverancier zal alsdan naar eigen keuze ófwel het recht om dat goed te gebruiken kunnen verschaffen, ófwel het goed zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangend goed leveren dat geen inbreuk maakt, ófwel de Wederpartij nadat het goed van hem is terugontvangen de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Wederpartij het goed ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Wederpartij tegen de Leverancier geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.

15.3 De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht welke het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens de Leverancier verkocht of geleverd goed of van enig gebruik van zo’n goed dat of enige toepassing van zo’n goed die anders is dan welke de Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan de Leverancier uitging, of welke het gevolg is van integratie met of in of gebruik of toepassing in combinatie met niet door of namens de Leverancier verkochte en geleverde goederen, of welke het gevolg is van een software-aanpassing welke niet door de Leverancier is geschied.

16. Eigendomsvoorbehoud.

16.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 5. van deze Voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens de Leverancier geleverde goederen eigendom van de Leverancier tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Wederpartij, uit welken hoofde ook, aan de Leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigd is geworden na de totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van alle renten en kosten. (In geval van een rekening-courant verhouding zal aldus de eigendom van de geleverde goederen aan de Leverancier verblijven tot het moment waarop het eventueel ten laste van de Wederpartij komende saldo is vereffend). 16.2 De Wederpartij is verplicht om zolang ingevolge het in Artikel 16.1 bepaalde de eigendom van door of namens de Leverancier geleverde goederen nog aan de Leverancier toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van de Leverancier kunnen worden herkend. 16 16.3 Ingeval van niet-betaling van enig door de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds terzake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In geval van dergelijke niet betaling of van beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke de Leverancier op de Wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar. 16.4 De Wederpartij dient op eerste verlangen van de Leverancier een volmacht te verstrekken voor de onmiddellijke terugname van de nog niet ten volle betaalde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden. 16.5 De Wederpartij is gerechtigd goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Leverancier geldt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze goederen mag echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd, terwijl de Wederpartij ten aanzien van deze goederen geen handelingen mag (doen) verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van een of meer andere goederen. In geval goederen worden doorgeleverd ten aanzien waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Leverancier geldt, is de Wederpartij verplicht daarvan zelf de eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van de Leverancier alle vorderingen op de schuldenaar van de Wederpartij, tot het verschuldigde bedrag, aan de Leverancier te cederen. 17. Betaling. 17.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto-contant bij aflevering te geschieden, of binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bank- of girorekening. In geval van montage of installatie dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de dag waarop met de montage of installatie een begin is gemaakt of, indien de (aanvang van de) montage of installatie buiten toedoen van de Leverancier is vertraagd, binnen dertig (30) dagen na de dag waarop met de montage of installatie zonder de vertraging een begin zou worden gemaakt, met dien verstande dat indien de Leverancier in overeenstemming met de bepaling van Artikel 31. van deze Voorwaarden termijnbetalingen heeft verlangd, betaling zal geschieden op de daarvoor geldende wijze. De Leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bank- en giroafschriften van de Leverancier aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied. 17.2 Iedere betaling van de Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan de Leverancier verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering. 17 18. Verzuim; rente en kosten. 18.1 De Wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of in gebreke stelling zal zijn vereist. 18.2 Indien een door de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal de Wederpartij met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan de Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimum-rente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente. 18.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten van door de Leverancier te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om vergoeding door de Wederpartij van de werkelijk gemaakte incasso-kosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%. 19. Beëindiging overeenkomst. 19.1 In geval van verzuim van de Wederpartij zal de Leverancier gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van de Leverancier om in plaats van de overeenkomst op te zeggen, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen. 19.2 De Leverancier zal de overeenkomst met de Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien: a. de Wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Wederpartij (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Wederpartij of een gedeelte daarvan wordt gelegd; b. de Wederpartij, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de Wederpartij onder bewind worden gesteld; c. als de Wederpartij een rechtspersoon is, de liquidatie van de Wederpartij wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Wederpartij wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Wederpartij wordt of is genomen. 18 19.3 Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit Artikel wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die de Wederpartij op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan de Leverancier verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de Wederpartij ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan de Leverancier toekomende rechten. 20. Annulering door Wederpartij. 20.1 De Wederpartij heeft in de volgende gevallen het recht de opdracht of overeenkomst te annuleren: - indien de Leverancier na overschrijding van de levertijd een nieuwe door partijen overeengekomen redelijke levertijd wederom en zonder rechtvaardigingsgrond overschrijdt, mits de Wederpartij schriftelijk vóór de overeengekomen nieuwe leveringstermijn heeft verklaard afname te zullen weigeren bij hernieuwde overschrijding; en - indien de Leverancier niet binnen een redelijke termijn aan zijn leveringsverplichting kan voldoen en dit heeft kenbaar gemaakt aan de Wederpartij. Bij annulering als bedoeld in dit Artikel zal eventuele schade van de Wederpartij nimmer worden vergoed. 21. Wijzigingen in overeenkomst. 21.1 Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen in de wijziging(en) hebben toegestemd. 22. Titels van de Artikelen. 22.1 De titels van de Artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze Voorwaarden. 23. Toepasselijk recht; geschillen. 23.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). 23.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd als rechter van eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander 19 onverminderd het recht van de Leverancier om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechtelijke instanties waar dit de Leverancier wenselijk voorkomt. 23.3 Het in Artikel 23.2 bepaalde laat onverlet het recht van de Leverancier om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. 24. Geldigheid. 24.1 In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is. 20 B. BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN MONTAGE/INSTALLATIEWERK. 25. Algemeen. 25.1 De hierna volgende bepalingen van deze Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor in de Artikelen 1 t/m 24 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 25.2 Onder “Leverancier” (met hoofdletter L geschreven) wordt ter zake van montage en/of installatiewerk mede verstaan, de bij het montage- of installatiewerk ingeschakelde derde-uitvoerder die namens de oorspronkelijke Leverancier het werk uitvoert. 25.3 Onder “Werk” (met hoofdletter W geschreven) wordt verstaan, de apparatuur, machine of installatie welke resulteert uit het door de Leverancier te verrichten montage- of installatiewerk of welke door de Leverancier bedrijfsklaar dient te worden gemaakt. 26. (Op)levering. 26.1 Voor montage/installatiewerk en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn(en) is de schriftelijke orderbevestiging van de Leverancier bindend. De (op)leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf de laatste van de volgende data: a. de datum van totstandkoming van de overeenkomst; b. de datum waarop de Wederpartij alle noodzakelijke gegevens in bruikbare vorm aan de Leverancier heeft verstrekt; c. de datum waarop de Leverancier de bedongen vooruitbetaling(en) heeft ontvangen; of d. de datum waarop de Leverancier de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. van de Wederpartij heeft ontvangen. 26.2 Voor overschrijding van de (op)leveringstermijn geldt het bepaalde van Artikel 6. van deze Voorwaarden onverkort. De Wederpartij is niet gerechtigd om in geval van vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de Leverancier (Artikel 9.) afname van goederen of hun montage of installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt nakomt, kan de Leverancier de (op)levering opschorten. 26.3 De Wederpartij dient de Leverancier tijdig de vereiste keurings- of beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Indien aan deze verplichting niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, zal de leveringstermijn worden verlengd met de periode gedurende welke aan deze verplichting niet wordt voldaan. 26.4 Montage/installatie wordt als (op)geleverd beschouwd op het eerste van de volgende momenten: a. het moment waarop de wederpartij het Werk na inspectie heeft goedgekeurd; b. het moment waarop acht (8) dagen zijn verlopen sedert de dag waarop de Leverancier de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het Werk geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is en van de Wederpartij geen schriftelijke aanmerkingen of klachten ten aanzien van het Werk zijn ontvangen; 21 c. het moment waarop acht (8) dagen zijn verlopen sedert de dag waarop de Leverancier de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het Werk geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is, en de Wederpartij heeft nagelaten het Werk binnen deze termijn te inspecteren dan wel te (laten) beproeven; of d. het moment dat de Wederpartij het Werk feitelijk in gebruik heeft genomen, in verband waarmede bij ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd wordt beschouwd. Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier diende te worden geleverd, is geen reden om het Werk als niet opgeleverd te beschouwen. 26.5 Kleine niet-essentiële gebreken worden door de Leverancier zo spoedig mogelijk hersteld of opgeheven en kunnen voor de Wederpartij geen reden zijn om aan een Werk goedkeuring te onthouden. 26.6 Adviezen, gegevens en suggesties van de Leverancier omtrent plaatsing en/of gebruik van het Werk en/of delen daarvan worden naar beste weten verstrekt doch nochtans zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd. 27. Omvang van de werkzaamheden. 27.1 De uit de voeren montage/installatiewerkzaamheden hebben de omvang zoals beschreven in de opdrachtbevestiging door de Leverancier en omvatten, indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, tevens begeleiding/instructie inzake gebruik en bediening van het Werk aan het daartoe door de Wederpartij aangewezen personeel. Een en ander zal nader in onderling overleg worden geregeld, zonder dat de Leverancier een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding of instructie. 27.2 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van de Leverancier, en is de Wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze zodanig tijdig worden verricht of uitgevoerd dat de door of namens de Leverancier te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervinden: a. Grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer- en stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook; de Wederpartij zal te allen tijde moeten zorgen voor een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; b. De vereiste hulp voor het plaatsen of verplaatsen van stukken, die redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen en soortgelijke hulpmiddelen; c. Het ter beschikking stellen, opstellen, en na voltooiing van de werkzaamheden van de Leverancier weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders; d. De levering van brandstoffen, energie en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, electriciteit, dieselolie en benzine, en aan- en afvoerleidingen, en de vereiste aansluitpunten, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele beproeving en inbedrijfstelling; e. De ter beschikking stelling van schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren of te gebruiken electromotoren en/of andere electrische apparatuur, uitgezonderd aanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de electrische apparatuur. 22 f. Het tijdens de duur van de werkzaamheden ter beschikking stellen, in de direkte nabijheid van de plaats(en) waar deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden en voor het opslaan van de te verwerken of gebruiken materialen en gereedschappen en van persoonlijke eigendommen van de werklieden; g. Werkzaamheden vereist om onderdelen die vuil zijn geworden of zijn beschadigd of ontregeld of welke niet meer functioneren, weer in goede en bruikbare staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door de ondergeschikten van de Leverancier is geschied; h. Het voor de oplevering van het Werk in gebruik stellen en/of houden van het Werk ten gerieve van de Wederpartij of diens opdrachtgever; i. De voldoende verlichting en, indien van toepassing, het op de vereiste of gewenste temperatuur brengen en houden en/of in voldoende vochtigheidsgraad brengen en houden van de plaats(en) waar de werkzaamheden door de Leverancier dienen plaats te vinden, zodanig dat de montage/installatiewerkzaamheden zonder moeilijkheden doorgang kunnen vinden. 27.3 De Wederpartij dient voorts zorg te dragen voor tijdig aanvragen van en tijdig voldoen van het verschuldigde ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer en overige wetgeving met betrekking tot het milieu, (ver)bouwvergunningen en dergelijke. 27.4 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen vervangen, afkomende of verwijderde materialen eigendom van de Leverancier worden. 28. Meer-/minderwerk. 28.1 De Leverancier is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan tien procent (10%) van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. 28.2 Wijzigingen in een opdracht afkomstig van de Wederpartij of veroorzaakt of noodzakelijk geworden door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) gehandhaafd kan blijven, worden als zijnde meerwerk uitgevoerd en doorberekend, dit binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. 28.3 Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan tien procent (10%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen dienen partijen met elkaar in overleg te treden over de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de Wederpartij zal de Leverancier gerechtigd zijn de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde goederen aan de Wederpartij te factureren. 23 29. Garantie/aansprakelijkheid. 29.1 De Leverancier garandeert dat de montage/installatiewerkzaamheden op zodanige wijze zullen worden uitgevoerd dat deze voldoen aan de overeengekomen specificaties en de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Ten aanzien van garanties op door of namens de Leverancier geleverde goederen welke na voltooiing van de montage of installatiewerkzaamheden deel uitmaken van een Werk geldt hetgeen is bepaald in Artikel 10. van deze Voorwaarden. De overige bepalingen ter zake van aansprakelijkheid zijn eveneens van overeenkomstige toepassing. 29.2 De Leverancier geeft uitdrukkelijk geen garantie op goederen die weliswaar door of vanwege de Leverancier worden gemonteerd, geïnstalleerd en/of in bedrijf gesteld, maar die niet door de Leverancier zelf zijn of worden geleverd. Voorts aanvaardt de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van het monteren of installeren van door derden geleverde goederen of tengevolge van het in bedrijfstellen van een Werk waarvan dergelijke goederen deel uitmaken of waarin dergelijke goederen zijn gemonteerd of geïnstalleerd, terwijl de Leverancier tevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor montage- of installatiewerkzaamheden of inbedrijfstellingen die niet door of vanwege de Leverancier zijn verricht, of gebreken in het Werk die zijn veroorzaakt door produkten van derden die bij de montage of installatie of inbedrijfstelling zijn gebruikt. 29.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor: - het ontwerp van het Werk en de delen en onderdelen daarvan en van de onderdelen van de afzonderlijke delen van het Werk, en alle andere gegevens en informatie welke niet van de Leverancier afkomstig zijn; - invloeden op en gevolgen voor een Werk dan wel enig onderdeel daarvan dan wel op goederen welke door of namens de Leverancier zijn geleverd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, door toepassing of gebruik van materiaal en/of apparatuur en/of software en/of andere produkten welke niet door de Leverancier aan de Wederpartij is of zijn geleverd dan wel door gebruik of toepassing van gebruiks- of bedieningsvoorschriften welke niet door de Leverancier zijn verstrekt; - niet stipte naleving van de gebruiks- of bedieningsvoorschriften en de gevolgen van dergelijke niet stipte naleving; - normale slijtage, en beschadiging en/of slijtage veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, overbelasting of door invloed van abnormale of niet voorziene omstandigheden; - toepassing van wettelijk of van overheidswege voorgeschreven veiligheids- en/of milieunormen en de gevolgen van deze toepassing. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, vervalt de garantieplicht van de Leverancier. 29.4 De garantiebepalingen van Artikel 10. van deze Voorwaarden zijn alle eveneens van toepassing op montage/installatiewerk, voor zover zij gezien het specifieke karakter van dit werk daarop van toepassing kunnen zijn. Dit betekent, onder anderen, dat de maximale duur van de garantie 12 maanden bedraagt zoals in Artikel 10. omschreven, en dat de garantie zich niet uitstrekt tot goederen en gebreken waarvoor de garantie ingevolge Artikel 10. niet geldt. 24 30. Reclames. 30.1 De Wederpartij is verplicht om reclames inzake de capaciteit uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat het Werk is opgeleverd schriftelijk rechtstreeks bij de Leverancier in te dienen. Voor het overige gelden de bepalingen omtrent reclames van Artikel 13. van deze Voorwaarden. 31. Betaling. 31.1 In aanvulling op de bepalingen van deze Voorwaarden omtrent betaling geldt, dat in geval van montage/installatiewerk de Leverancier gerechtigd is termijnbetalingen te verlangen op de volgende wijze: - een derde deel van de overeengekomen prijs bij het aangaan van de overeenkomst; - een derde deel van de overeengekomen prijs bij het ter beproeving of keuring dan wel ter verzending gereed staan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan; en - een derde deel binnen dertig (30) dagen na de dag waarop de tweede termijn van een derde deel is betaald. 25 C. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREKKING HEBBENDE OP SOFTWARE, ADVISERING EN COMPUTERSERVICE. 32. Algemeen. 32.1 De hierna volgende bepalingen van deze Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor in de Artikelen 1 t/m 31 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 32.2 Onder ”Programmatuur” (met hoofdletter P geschreven) wordt verstaan, computerprogramma( s) vastgelegd op voor computer leesbare dragers of voor computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, ongeacht welke vorm deze documentatie heeft. 32.3 Onder ”Standaardpakket” (met hoofdletter S geschreven) wordt verstaan, algemeen beschikbare en niet speciaal voor een Wederpartij ontwikkelde Programmatuur, al dan niet ten behoeve van de Wederpartij aangepast, gewijzigd of uitgebreid. 32.4 Onder ”Advisering” (met hoofdletter A geschreven) wordt verstaan, het geven van adviezen op het gebied van automatisering en/of organisatie, het verrichten van toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van consultancy, het verrichten van systeemanalyse, het selecteren van apparatuur, het verlenen van ondersteuning bij de ontwikkeling van Programmatuur, het geven van onderricht, cursussen of trainingen, en/of het organiseren van cursussen of trainingen. 32.5 Onder ”Leverancier” (met hoofdletter L geschreven) wordt mede verstaan, de bij de ontwikkeling van Programmatuur, of bij de ontwikkeling, aanpassing, wijziging en/of uitbreiding van een Standaardpakket, of bij het uitvoeren van Advisering ingeschakelde derde-uitvoerder of programmeur die namens de oorspronkelijke Leverancier de werkzaamheden uitvoert. 32.6 De Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat alle voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde, relevante of nuttige gegevens en informatie steeds tijdig en in voor de Leverancier geheel begrijpelijke en bruikbare vorm aan de Leverancier ter beschikking zullen worden gesteld; de kosten van de verkrijging en het in begrijpelijke en bruikbare vorm brengen en houden van dergelijke gegevens en informatie en van de ter beschikking stelling daarvan aan de Leverancier zijn voor rekening van de Wederpartij. 32.7 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van Programmatuur en van hardware en van de door en/of namens de Leverancier te verlenen of verleende diensten. De Wederpartij is voorts verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van de te hanteren administratie- en berekeningsmethoden, en de Wederpartij is verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens. 32.8 Indien ingevolge de overeenkomst door de Wederpartij materiaal, apparatuur en/of gegevens en informatie (waaronder mede begrepen gegevens en informatie op informatiedragers) ter beschikking dient of dienen te worden gesteld, is de Wederpartij ervoor verantwoordelijk dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst toepasselijke specificaties. 26 32.9 De Leverancier is gerechtigd om, in geval voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet volledig, niet tijdig, of niet in de juiste vorm aan de Leverancier ter beschikking zijn gesteld, of indien de Wederpartij anderszins niet voldoet aan zijn verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te staken; in een dergelijk geval zal de Wederpartij, onverminderd het recht van de Leverancier op vergoeding van schade, in elk geval aan de Leverancier de toepasselijke vergoeding verschuldigd zijn voor hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht, terwijl de Leverancier alsdan voorts gerechtigd is extra kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 33. Ontwikkeling van specifieke Programmatuur. 33.1 Ontwikkeling door de Leverancier van specifieke Programmatuur (maatwerk-Programmatuur) voor de Wederpartij zal plaatsvinden op basis van voorafgaande schriftelijke specificatie van de te ontwikkelen Programmatuur (waarbij tevens zal dienen te zijn vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling zal geschieden), en voorts op basis van de door de Wederpartij voor de ontwikkeling aan de Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en informatie; de Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid, relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie. 33.2 Indien is afgesproken dat de ontwikkeling van Programmatuur in stappen of fasen zal gebeuren, is de Leverancier gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd. 33.3 Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal de Leverancier de Wederpartij mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen wijziging(en) en/of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of uitbreiding zal de levertijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid, navenant worden verlengd of opgeschoven. 33.4 Indien aan de Leverancier tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal hij deWederpartij daarover inlichten waarbij, in geval voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen, de Leverancier de Wederpartij zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen; indien de Wederpartij alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/ of uitbreiding(en) en de daaraan verbonden prijsverhoging heeft ingestemd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de Wederpartij gehouden zal zijn voor de reeds verrichte werkzaamheden de Leverancier een vergoeding te betalen op basis van de toepasselijke tarieven van de Leverancier, zulks onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding. Indien de Leverancier de Wederpartij omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal de levertijd, dan wel het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, tenminste met drie weken worden verlengd of opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, de levertijd dan wel het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden navenant verder zal worden verlengd of opgeschoven. 27 33.5 De Leverancier zal de te ontwikkelen Programmatuur conform de specificatie bedoeld in Artikel 33.1 gebruiksklaar opleveren. Na de gebruiksklare oplevering wordt de Programmatuur geacht door de Wederpartij te zijn aanvaard. Indien een test is afgesproken zoals hierna in Artikel 33.6 vermeld, wordt de Programmatuur geacht te zijn aanvaard na aanvaarding door de Wederpartij dan wel veertien dagen na de gebruiksklare oplevering indien de Wederpartij alsdan de Leverancier niet schriftelijk omtrent eventuele gebreken mocht hebben geïnformeerd zoals hierna in Artikel 33.8 vermeld. 33.6 Indien en voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, is de Wederpartij gerechtigd de Programmatuur gedurende veertien dagen na de gebruiksklare oplevering te testen of doen testen. Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, zal de test bestaan uit de uitvoering van een door de Wederpartij samengestelde verzameling van testgevallen, welke door de Wederpartij ten behoeve van de test voldoende tijdig vóór de gebruiksklare oplevering en in voor de Leverancier begrijpelijke en bruikbare vorm aan de Leverancier ter beschikking zullen worden gesteld. 33.7 Indien tijdens de uitvoering van de test als bedoeld in Artikel 33.6 blijkt dat de voortgang van de test belemmerd wordt door gebreken in de Programmatuur, zal de Wederpartij de Leverancier hieromtrent zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk informeren; in zo’n geval zal de testperiode van veertien dagen worden onderbroken totdat de gebreken zijn hersteld. 33.8 De Wederpartij is gehouden om, indien tijdens de uitvoering van de test bedoeld in Artikel 33.6 blijkt dat de Programmatuur gebreken heeft en niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, de Leverancier hieromtrent onmiddellijk na de afloop van de testperiode zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te informeren, waarna de Leverancier de genoemde gebreken binnen een redelijke termijn zal herstellen; dergelijk herstel zal alleen dan kosteloos kunnen geschieden wanneer voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen; in andere gevallen zullen de kosten van herstel aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 33.9 In geval van ontwikkeling van Programmatuur bedraagt de garantieperiode, in afwijking van de periode genoemd in Artikel 10.1 van deze Voorwaarden, drie maanden na aanvaarding; gedurende deze periode zal de Leverancier naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de Programmatuur niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Alleen indien voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs was overeengekomen, zal dergelijk herstel kosteloos geschieden, tenzij de gebreken veroorzaakt zijn door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken, of wanneer de gebreken bij de uitvoering van de test bedoeld in Artikel 33.6 hadden kunnen worden vastgesteld. Indien geen vaste prijs was overeengekomen zullen de kosten van herstel steeds aan de Wederpartij in rekening kunnen worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Voorts vervalt de garantie indien de Programmatuur door anderen dan de Leverancier is aangepast of gewijzigd. De garantie geldt niet ten aanzien van gebreken welke zijn veroorzaakt door of verband houden met het zogenaamde millennium-probleem. De Leverancier garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden hersteld of verbeterd. 28 33.10 Wanneer voor de Programmatuur met de Leverancier een onderhoudsovereenkomst is gesloten is de Wederpartij gehouden de Leverancier terstond schriftelijk en op voldoende duidelijke wijze de in de Programmatuur geconstateerde gebreken mede te delen. De Leverancier zal alsdan na ontvangst van deze mededeling naar beste vermogen de gebreken herstellen indien de Programmatuur niet aan de specificaties bedoeld in Artikel 33.1 voldoet. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken, is de Leverancier gerechtigd aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met enige wijziging of aanpassing van de Programmatuur door anderen dan de Leverancier zal Leverancier gerechtigd zijn geheel van herstel af te zien dan wel, wanneer tot herstel wordt overgegaan, aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen. 33.11 Behalve indien en voor zover anders mocht zijn overeengekomen, en op voorwaarde dat de Wederpartij zijn verplichtingen jegens de Leverancier is nagekomen, kan de Wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de door de Leverancier speciaal voor de Wederpartij ontwikkelde Programmatuur. 33.12 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om door, namens of in opdracht van hem ontwikkelde Programmatuur zelf te gebruiken, toe te passen en verder te ontwikkelen en door anderen te doen gebruiken, toepassen en/of verder ontwikkelen. 34. Standaardpakket. 34.1 Indien de Leverancier de Wederpartij het recht tot gebruik van een door de Leverancier ontwikkeld Standaardpakket verleent, omvat dit slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van het Standaardpakket op de wijze als hierna omschreven. 34.2 Het Standaardpakket mag door de Wederpartij uitsluitend op één verwerkingseenheid worden gebruikt, met dien verstande, dat de Programmatuur van het Standaardpakket bij een eventuele storing tijdelijk op een andere verwerkingseenheid mag worden gebruikt, doch slechts totdat de storing is opgeheven. 34.3 Indien en voor zover door de Leverancier geen andere voorwaarden zijn gesteld, is de Wederpartij gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden ten hoogste twee back-up kopieën van het Standaardpakket te maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geraakt origineel materiaal. De kopieën moeten worden voorzien van dezelfde labels en dezelfde indicaties als het originele materiaal. 34.4 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier zal het gebruiksrecht ten aanzien van een Standaardpakket niet aan derden mogen worden overgedragen. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan om een Standaardpakket of enige kopie daarvan te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen, dan wel ten behoeve van derden te (doen) gebruiken, of tot voorwerp van een zekerheidsrecht te maken. 34.5 De broncode van de Programmatuur van een Standaardpakket zal aan de Wederpartij niet ter beschikking worden gesteld. 29 34.6 De eigendom van het Standaardpakket en de rechten van industriële en intellectuele eigendom ten aanzien van het Standaardpakket blijven bij de Leverancier berusten en zullen door de Wederpartij worden gerespecteerd. De Wederpartij zal aanduidingen betreffende rechten van industriële of intellectuele eigendom, zoals auteursrechtaanduidingen, niet verwijderen en niet onleesbaar of onherkenbaar maken. 34.7 Door het aangaan van een overeenkomst welke betrekking of mede betrekking heeft op een door de Leverancier ontwikkeld Standaardpakket verklaart de Wederpartij ermee bekend te zijn dat het Standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Leverancier bevat. De Wederpartij is gehouden het Standaardpakket geheim te houden en niet aan derden bekend te (doen) maken. 34.8 In afwijking van de termijn genoemd in Artikel 10.1 van deze Voorwaarden, bedraagt de garantieperiode ten aanzien van een Standaardpakket drie maanden vanaf de levering; gedurende deze periode zal de Leverancier naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan de gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Alleen wanneer er een onderhoudsovereenkomst is gesloten of wanneer een gebruiksvergoeding is overeengekomen waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal een dergelijk herstel kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken. In andere gevallen zullen de kosten van herstel steeds aan de Wederpartij in rekening (kunnen) worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie vervalt zodra het Standaardpakket door anderen dan de Leverancier wordt of is aangepast of gewijzigd. De garantie geldt voorts niet ten aanzien van gebreken welke zijn veroorzaakt door of verband houden met het zogenaamde millennium-probleem. De leverancier garandeert niet dat het Standaardpakket zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden hersteld of verbeterd. 34.9 Wanneer voor het Standaardpakket met de Leverancier een onderhoudsovereenkomst is gesloten, of wanneer een gebruiksvergoeding is overeengekomen waarbij het onderhoud is inbegrepen, is de Wederpartij gehouden de Leverancier terstond schriftelijk en op voldoende duidelijke wijze de in de Programmatuur van het Standaardpakket geconstateerde gebreken mede te delen. De Leverancier zal alsdan na ontvangst van deze mededeling naar beste vermogen de gebreken herstellen indien de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan de gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken, is de Leverancier gerechtigd aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met enige wijziging of aanpassing van de Programmatuur van het Standaardpakket door anderen dan de Leverancier zal Leverancier gerechtigd zijn geheel van herstel af te zien dan wel, wanneer tot herstel wordt overgegaan, aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen. 34.10 Wanneer ten aanzien van een door de Leverancier ontwikkeld Standaardpakket een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de Leverancier wanneer een verbeterde versie van het Standaardpakket voor de markt beschikbaar komt zo’n versie aan de Wederpartij 30 ter beschikking stellen. Onverminderd de bepaling van Artikel 34.8, is de Leverancier in elk geval na verloop van drie maanden van het ter beschikking stellen van een nieuwe versie niet meer gehouden tot enig herstel van gebreken in een oudere versie. De Leverancier is gerechtigd om, indien een nieuwe versie van het Standaardpakket vergeleken met oudere versies nieuwe mogelijkheden en/of functies biedt, voor het ter beschikking stellen van die nieuwe versie een vergoeding te verlangen. 34.11 Wanneer de Leverancier niet een zelf ontwikkeld Standaardpakket ter beschikking stelt, maar het recht tot gebruik van een Standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van een gebruiks- of licentieovereenkomst van of met een derde, of indien het onderhoud ten aanzien van een Standaardpakket wordt uitgevoerd op basis van of overeenkomstig de bepalingen in een overeenkomst van de Leverancier met een derde, gelden niet de bepalingen van de Artikelen 34.1 tot en met 34.10 van deze Voorwaarden, doch slechts de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst(en) van de Leverancier met die derde(n). De Leverancier zal de Wederpartij op diens verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. 35. Advisering. 35.1 Indien is afgesproken dat Advisering in stappen of fasen zal gebeuren, is de Leverancier gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd. 35.2 Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal de Leverancier de Wederpartij mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen wijziging(en) of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of uitbreiding zal het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant worden opgeschoven. 35.3 Indien aan de Leverancier tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal hij de Wederpartij daarover inlichten waarbij, in geval voor de Advisering een vaste prijs is afgesproken, de Leverancier de Wederpartij zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen. Indien de Wederpartij alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) heeft ingestemd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de Wederpartij gehouden zal zijn de Leverancier een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden volgens het door de Leverancier gehanteerde tarief, ook indien een vaste prijs was overeengekomen, zulks onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding. Indien de Leverancier de Wederpartij omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing der Advisering tenminste drie weken worden opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, dit tijdstip navenant verder zal worden opgeschoven. FHI, federatie van technologiebranches, november 1998 31 FEDERATIE VAN TECHNOLOGIEBRANCHES Uraniumweg 23, 3812 RJ Amersfoort Postbus 2099, 3800 CB Amersfoort Tel. (033) 465 75 07, Fax (033) 461 66 38 Internet www.fhi.nl, E-mail info@fhi.nl